• heb
  • arab
  • eng

שמואל סף

נציב הליונס בין השנים 2016-2017

סיסמה: "עשייה בהרמוניה"

שמוליק סף נולד ב-1952 ברומניה. עלה ארצה, לעיר נתניה, עם הוריו בגיל תשע. התגייס לחיל אויר, למד משפטים בתל-אביב, בה התגורר במשך כ-13 שנה. לאחר מכן עבר לגור בראש-העין. 
הקים משרד לעורכי-דין יחד עם ידידו, אלי גיל, חבר מועדון ליונס ראש-העין.

תפקידים במועדון:

בין מייסדי מועדון ליונס ראש-העין. חבר הנהלת המועדון, איש הקשר עם עיריית ראש-העין, גזבר, מזכיר, נשיא. טיפל בהקמת חדר המוסיקה לעיוורים על שמו של דב בר-נוי ז"ל.

תפקידים בנציבות:

יועץ משפטי, ראש נפה וחבר קבינט.

פעילות כנציב:

בוועידה העולמית ביפן, הוסמך שמוליק סף לנציב ליונס ישראל לשנת 2017-2016.

  • פעילות קהילתית: השתתפות באירועים, בפעילויות ובמפגשי המועדונים, תוך דגש על העמקת הקשר בין המועדונים לבין הנציבות, ורצון להביא לגיבוש חברתי.
  • הרחבת פרוייקט "עין עצלה":

פנייה של השלטון המקומי בנושא הפעלת "עין עצלה" בגנים.

  • הבאת קרן ריכוולסקי לפעילות על פי הוראות ההקדש. הכפלת המילגה הניתנת לסטודנטים. מקבלי המילגה יתנדבו במסגרת מועדוני הליונס.
  • סוף שבוע נציבותי באשקלון. כל הפעילות הייתה במסגרת "חיבוק לדרום".
  • השתתפות בתערוכת השלטון המקומי שבה הוצגה פעילות הליונס, כדי להביא לכך שהרשויות יפעלו להקמת מועדונים.
  • חתימה על ברית תאומים עם ליונס רומניה.
  • חנוכת שלט יער הליונס ביתיר, בנוכחות סגנית שנייה של הנשיא העולמי.

בוועידה השנתית שהתקיימה בכפר-סבא התקבלו ההחלטות הבאות:

1)    הוועידה מברכת את הקבינט על הקמת ועדה לאיתור מקורות הכנסה נוספים לליונס ישראל וממליצה שמינוי היו"ר יהיה ל-3 שנים. לאחר מינויו יקבע היו"ר את הרכב הוועדה. 

2)    בשנת הנציבות הקרובה תוקם ועדת אד-הוק לקביעת נהלים ברורים לשימוש בכספי הרזרבה של ליונס ישראל. המלצות הוועדה יועברו לאישור הועידה השנתית.

בטקס אנשי השנה, קיבלו את "אות המופת":

- כרמלה מנשה כתבת ועיתונאית - על תרומתה לביטחונם החברתי של אלפי חיילים.

- "עמותת חיים" – שמטרתה להביא לעתיד טוב יותר, שבו ינצחו כל הילדים את מחלת הסרטן, ולתרום לשיפור מתמיד באיכות חייהם, ובקידום איכות הטיפול הרפואי הניתן לילד המחלים.

לסיכום שנת נציבותו, מדגיש שמוליק סף כי בפגישותיו עם חברי הליונס בישראל, במועדונים ובפגישות ארציות, התרשם מהרוח החדשה של הפנמה ותהליך חידוש פני הליונס, תוך הפעלת כלי מדיה נוספים ושדרוגם, להגברת הפעילות בקהילה והגדלת מספר החברים.

לאחר סיום תפקידו כנציב, חזר שמוליק סף למועדונו, ראש-העין, ושימש בו כנשיא המועדון.

Go to top