• heb
 • arab
 • eng

 

הועידה ה-51

 

נציב: טוביה גולדשטיין  (2010-2011)

 1. הוועידה מאשרת שהחלטה שהתקבלה בוועידה השנתית של מחוז 128 ,שהיא המוסד העליון בנציבות הליונס בישראל, ניתן לבטל  או לשנות רק בוועידה שנתית רגילה או מיוחדת - במידה ואינה מנוגדת לחוקת הליונס הבינלאומי.
 2. הוועידה מאשרת את המשכיות פעולתה ופעילותה של הוועדה לתיאום תקנון העמותה עם חוקת הליונס הבינלאומי, שהוקמה על ידי הנציב בשנת הפעילות 2010-2011 .

הוועידה מצפה שהועדה תסיים את עבודתה ותגיש את המלצותיה לקראת הועידה ה-52.

 1. הוועידה מאשרת הכללת כל המועדונים באתר ליונס ישראל , תוך מתן אפשרות למועדונים להוסיף לאתר את מורשת ליונס ישראל.
 2. ההחלטה מרחיבה את החלטתה מהועידה ה- 14 – לגבי בעלי תפקידים בקבינט לתפקידי הנציב, נציב שקדם והסגנים, לא ייבחר יותר מנציג אחד מאותו מועדון. כמו כן לא ייבחרו לאותו קבינט בני זוג. הערה: על אף שהחלטה זו התקבלה ע"י צירי הועידה היא מתבטלת בעליל כי, בהתייעצות עם המחלקה המשפטית של הליונס הבינלאומי היא נוגדת את חוקת הליונס הבינלאומי.

 

הועידה ה-52

 נציב: ירון גולדמן (2011-2012)

 א.     לאשר, שכמפורט בחוקת המחוז המעודכנת, יכהנו מעתה 2 משנים לנציב המחוז בלבד ולא 4 כפי שהוחלט בוועידות קודמות.

ב.      לקבל ולאשר עקרונית את חוקת איגוד מועדוני הליונס הבינלאומי, מחוז 128 ישראל (להלן "החוקה המוצעת") כפי שהותאמה ותורגמה ע״י ועדת חוקת הליונס והתקנון, על בסיס חוקת  מחוז סטנדרטית של הליונס הבינלאומי וחוקי מדינת ישראל, וזאת בכפוף לסעיף ג'.
נוסח סופי יובא לאישור הוועידה ה-53 .

ג.       בכל מקרה שתתגלה סתירה בין החוקה המוצעת של המחוז לבין הוראות החוק הישראלי, לרבות חוק העמותות ותקנון העמותה של ליונס ישראל ו/או החלטות הועידה כפי שהתקבלו בעבר, יגברו הוראות החוק כאמור והחלטות הוועידה.

ד.      ליצור זהות משפטית מוחלטת בין "האיגוד הבינלאומי של מועדוני הליונס, מחוז 128 ישראל" לבין עמותת "ליונס ישראל (ע"ר)".

ה.     להעביר את החוקה המוצעת לאישור האסיפה הכללית של עמותת ליונס ישראל (עמותה מס' 580373306) (ע"ר).
תקנון העמותה יותאם להחלטות הוועידה ויישלח לאישור רשם העמותות.

ו.   להבהיר למועדוני הליונס במחוז 128 ישראל, המאוגדים בעמותות מועדוניות נפרדות, כי אין כל ניגוד בין חברות בעמותת מועדון לחברות בעמותת ליונס ישראל  (ע"ר), ובלבד שתקנון המועדון לא יעמוד בסתירה לתקנון וחוקת הליונס הבינלאומי.

ז.     הוועידה ממליצה בפני המועדונים לשאת בתשלום עבור השתלמות בעלי התפקידים, הנערכת בכל שנה לקראת כניסתם לתפקיד.

ח.    הוועידה שבה ומעודדת את חברי הליונס בארץ ובעולם לרכוש את תעודות העץ הייעודיות ביער הליונס ביתיר, כאמצעי להבעת הוקרה, הערכה, ציוני דרך ושמחות משפחתיות. בנוסף, יפעל נציב המחוז להכרזת היער ביתיר, כיער בינלאומי של הליונס הבינלאומי.

ט.    הוועידה ממליצה בפני המועדונים להעביר השנה ל-LCIF תרומה חד פעמית של 5 $ עבור כל חבר, במסגרת פרויקט הדגל הבינלאומי למניעת חצבת.

יש להדגיש שניתן לשלם תרומה חד פעמית זו מהקרן הסוציאלית של קופת המועדון.

י.     הוועידה ממליצה לנציב המחוז ויו"ר הוועדות הנציבותיות הרלבנטיות לתכנן את עיתוי קיומם של טקסים נציבותיים, בהם נבחרים מועמדים (איש השנה ופוסטר השלום) ומשתתפים חברי הארגון, כך שתתאפשר השתתפותם של רוב חברי הארגון.

 

הועידה ה-53

נציב: דני הורוביץ (2012-2013)

 

1.  מועמד להצטרפות לאחד מארגוני הליונס יקבל לתקופה של 6 חודשים הנחה או פטור לפעילויות הארגון. פירוט הפעילויות  יקבע בקבינט.

2.  על מנת להבטיח שידרה ניהולית עתידית ויציבה לארגון, יהיה מספר המשנים שיעמדו לבחירה בוועידה השנתית על שלושה.

3.  הוועידה ה 53- מאשרת באופן סופי ומאמצת את הנוסח העברי של חוקת מחוז 128 ישראל, שתורגמה והותאמה בהתבסס על Constitutional by-laws, District Revised July 1, 2012 בנוסף, הוועידה קוראת ל"עמותת ליונס ישראל" (עמותה מס  580373306 ע"ר) לקיים התאמה בין תקנון העמותה לבין החוקה. במקרה שתתגלה סתירה בין שני מסמכים אלה והחלטות ועידה קודמות. תדון בכך ועדת החוקה ותפעל ליישוב הסתירה.

 

הועידה ה-54

נציב: רמי אפרתי (2013-2014)

 1.   להוסיף חלופה לכישורי מועמד למשנה שלישי ולקבוע, כי גם מי שכיהן כיו"ר ועדה נציבותית משמעותית יוכל להציג את מועמדותו למשנה שלישי. בשנת כהונתו כמשנה שלישי, ימונה ע"י הנציב המכהן לתפקיד ראש אזור או ראש נפה.
 2.   שינוי מעמדה של ועדת האתיקה והפיכתה לוועדה נציבותית רגילה: נציב המחוז ימנה את יושב ראש הוועדה ויו"ר הוועדה יבחר את חבריה.
 3.   להקים קרן לתשלום השתתפות עצמית למקרה שליונס ישראל יהיה אחראי לנזק לצד שלישי (כולל החברים עצמם) בקשר לפעילות הארגון. סך הקרן יהיה כ-55,000 ₪. הקרן תוקם מתשלום של 10 ₪ לשנה לחבר, במשך חמש שנים. 

 

הועידה ה-55

נציב: אמנון אלתר (2014-2015)

 1. הוחלט לבטל את ועדת האתיקה, אשר בשנות פעילותה הפכה לכלי ניגוח, דבר שאינו מכבד ארגון מתנדבים. מומלץ לנציב המחוז לשקול הקמת ועדה במתכונת חדשה, כך שתשמש כוועדה להנחלת קוד האתיקה של הליונס לכל המועדונים.
 2.   נציב המחוז יפעל לאלתר למימוש החלטות הוועידות השנתיות, ובמיוחד בהחלטות הוועידות ה-52 ו-53, העוסקות בחוקת המחוז והעברתה לאישור עמותת ליונס ישראל (ע"ר).

 

 

הועידה ה-56 

נציב: מרואן זיבק (2015-2016)

1  נציב המחוז יקיים צוות קבוע בראשותו, יחד עם מבקר הנציבות, היועץ המשפטי לנציבות וחברים נוספים עפ"י הצורך. תפקיד הצוות יהיה לפעול למימוש החלטות הוועידות השנתיות, עפ"י סדר שנים יורד. הנציב ידווח בישיבות הנציבות על המלצות הצוות.

 2.  הנציבות תשריין מדי שנה בתקציב השנתי תקציב לתמיכה בקיום סמינר מנהיגות מחוזי.

 3.  הוועידה ממליצה להעלות את התרומה של חברי ליונס ישראל ל-LCIF  ל-18$.  
בנוסף, כל חבר המעוניין להעלות את תרומתו ל-20$, יקבל מה-
LCIF   תעודת הוקרה של CONTRIBUTING MEMBER


הוועידה ה-57

נציב: עו"ד שמואל סף (2017-2016)

1)    הוועידה מברכת את הקבינט על הקמת ועדה לאיתור מקורות הכנסה נוספים לליונס ישראל וממליצה שמינוי היו"ר יהיה ל-3 שנים. לאחר מינויו יקבע היו"ר את הרכב הוועדה. 

2)    בשנת הנציבות הקרובה תוקם ועדת אד-הוק לקביעת נהלים ברורים לשימוש בכספי הרזרבה של ליונס ישראל. המלצות הוועדה יועברו לאישור הועידה השנתית. 

 

הוועידה ה-58
נציבה: מרים קרופקין (2017-2018)

1.  הוועידה מחליטה על הצטרפות הארגון לארגון הגג של הארגונים הסביבתיים "חיים וסביבה" בעלות של 300 ₪ בשנה. עם ההצטרפות יקבע הקבינט את נציגנו בדירקטוריון הארגון.

2. תקציב הנסיעות לחו"ל, כולל לפורומים, לא יעלה על 15% מתוך סך ההכנסות מדמי חבר באותה שנה. נסיעת הנציב תמומן באופן מלא, ומהיתרה תמומן נסיעת חברי הקבינט, עפ"י החלטת הנציב ובאישור הקבינט.

3. העלאת מיסי החבר ל-150 ₪ לשנה

4.  ביטול ההחלטה שהתקבלה בוועידה ה-14 בשנת 1975, לפיה "ל-4 התפקידים (נציב ו-3 סגנים) לא ייבחר יותר מנציג אחד מאותו המועדון".  

5.  המלצה של מבקר הנציבות הקשורה למינהל לא תקין של חבר ליונס תחייב:

     א.  כינוס מיוחד של הקבינט לדיון בהמלצת המבקר והחלטה לגבי הפעולות שיש לבצע.

     ב.  פרסום לכל חברי הליונס של המלצת המבקר ושל החלטת הקבינט.

6. .ברכות לחוג ידידי ליונס ישראל (יאושרו בוועדה שימנה יצחק ברקוביץ), ובלבד שהידידים אינם חברי מועדון ליונס כלשהו ב-3 שנים שקדמו.

 

הוועידה ה-59
הנציבה: ד"ר שושנה ניסים (2018-2019)


1. השתתפות בהוצאות נסיעה, תמורת קבלות, בפעם השנייה באותו מועדון, כשהסיבה מוצדקת, כמו חילופי נשיאים, טקס פוסטר השלום, טקס איש השנה.

2. רק מועדון שכל חבריו תרמו בשנתיים האחרונות לקרן ה-LCIF, ואין להם חובות לליונס הבינלאומי ולנציבות בישראל, רשאי להגיש בקשת גרנט ל-LCIF.

 

הוועידה ה-60
הנציב: עו"ד מאיר ברנע (2019-2020)

1. כל נושאי המשרות בקבינט ישתתפו בהשתלמות ייעודית לפני כניסתם לתפקיד, לאחר היבחרם לתפקיד ע"י הנציב/ה המיועד/ת ולא יאוחר מה-1 ביולי.
2. מומלץ לנשיא מועדון מכהן, שטרם עבר סמינר מנהיגות, להשתתף בסמינר בשנת נשיאותו.
3. קורסי הדרכה בחו"ל יפורסמו לחברי הליונס. חברים מעל 3 שנים בליונס המעוניינים להירשם לקורס ומתחייבים להדריך בארץ, יגישו בקשה לידיעת הקבינט ולאישור הנציב/ה.
4. סמינר מנהיגות יסובסד לחברים חדשים ולחברים שלא עברו סמינר זה ב-3 השנים האחרונות. נרשמים חוזרים יאושרו על בסיס מקום פנוי ובמחיר מלא.
5. בישיבות הנציבות אמורים להשתתף חברים מכל המועדונים.  מומלץ שישתתפו חברי הנהלת המועדון ו/או לפחות 2-3 חברי מועדון.
6. ביטול החלטת הועידה ה-59 בנושא החזר הוצאות נסיעה נוספת לנציב/ה לביקור במועדונים.
7. הוועידה ממליצה להפסיק את השימוש בכלים חד פעמיים מפלסטיק באירועים הנציבותיים וקוראת למועדונים לנקוט בצעד דומה.

 

הוועידה ה-61

הנציבה: ורדה גוטמן (2020-2021)
1.העלאת סכום התרומה לקרן ה-LCIF מסך של 18 $ל-20 $לחבר בשנה, והמלצה למועדונים נוספים להצטרף ולתרום.

2.נשיא מועדון יכול לשמש בתפקיד בקבינט הארגון, למעט בתפקיד נציב או אחד הסגנים, ובאישור הנהלת המועדון שלו. 

3.עודף תקציבי של שנת נציבות יועבר לרזרבה. בשנה בה העודף גדול מ-10% של התקציב השנתי, רשאי הקבינט להחליט להעביר את יתרת העודף לשנה הבאה ולגבות דמי חבר להשלמת התקציב.

4.הוועידה מחליטה לבטל את ההחלטה שהתקבלה בוועידה ה-14 ,לפיה: "רשאית הנציבות להעסיק מנגנון כ"א בשכר, בהתאם לצורך ולפי שיקול דעתה". אם בעתיד יתעורר צורך, ניתן יהיה להעסיק לטווח קצר גורם חיצוני בשכר.

5.בשנת הנציבות הקרובה, תוקם ועדת אד-הוק לקביעת נוהל מכרזים לרכישת שירותים מגורם חיצוני. הנוהל יכלול הנחיות מדויקות לגבי מפרט השירות, וקריטריונים לבחירת ספק על בסיס איכות ומחיר.

6.מיסי החבר לליונס הבינלאומי יועברו ע"י גזברי המועדונים בשני תאריכים, בהתאם לשנה הליוניסטית: תשלום ראשון עד 07/31 , תשלום שני עד 01/31 בשנה העוקבת. מיסי החבר לנציבות: תשלום ראשון עד 9/30 ,תשלום שני עד 1.31 בשנה העוקבת.

7.פרמיית הביטוח לפרויקט עין עצלה, תשולם מידי שנה מתקציב הפעילות השנתית של הנציבות.

 

הוועידה ה-62

הנציב: דוד לניר(2021-2022)

1. עדכון נוהל ביקורת במועדונים

על מנת על מנת ליצור אחידות בנושא נוהל הביקורת הפנימית בין כל מועדוני הליונס בישראל, ובמיוחד נוכח אי התאגדות של מועדונים רבים כעמותות רשומות, מומלץ ב זה לאמץ את ההנחיות לעניין ביקורת פנימית במועדוני הליונס בישראל, ביחס לכל המועדונים.

מובהר בזה כי בכל פעולה בעלת משמעות כספית של המועדון מול נציבות ליונס ישראל, יידרש המועדון לעמוד לביקורת של הנציבות, גם אם בחר שלא לאמץ את ההמלצות המוצעות כאן אישור נוהל קיום ביקורת פנימית במועדוני ליונס ישראל.

2. עדכון מבנה הקבינט והכישורים הנדרשים מהמועמדים לבחירה.

במהלך השנים התקבלו בוועידות החלטות רבות בנושא הרכב הקבינט ומספר המשנים לנציב, כאשר כל החלטה מבטלת את קודמתה או חוזרת על החלטה שהתקבלה כמה שנים לפני כן. הצעה זו מוגשת על מנת לעשות סדר ולקבע את המצב הנוהג במחוז בשנים האחרונות.

3. עדכון נוהל ג'9: עריכת בחירות במחוז

התאמת הנוהל להצעת ההחלטה בנושא הרכב קבינט המחוז והכישורים הנדרשים מהמועמדים לבחירה.

4. עיבוי תהליך בחירת נציבי משנה ליונס ישראל

בנוסף לתנאי המועמדות לתפקידי משנה לנציב, יציג כל מועמד את:

1. תפקידיו הקודמים שמילא בארגון

2. הפרופיל האישי שלו בהתאמה לתפקיד

3. תחומי הפעולה שבעל התפקיד יעסוק בהם, בהתאם לצרכי הארגון.

בהמשך, ככול שהמועמד יהיה מועמד לשינוי תפקיד בנציבות, יציג לפורום המצביעים את פועלו בתפקיד הקודם. הדיווח או הצגת פועלו יעשה מבעוד מועד או בעת הליך אישור המועמדות בהצבעה.

5. קיצוב  כהונתם של חברים בתפקידים הנציבותיים ולסייע למעורבות חברים רחבה יותר בניהול הארגון

יו"ר ועדות נציבותיות וחברי קבינט שאינם נבחרים בוועידה השנתית, יכהנו בתפקידם שנה אחת, עם אפשרות להארכה עד שלוש שנים. מדי שנה יוחלפו לפחות שליש ממלאי תפקידים אלה. במקרים חריגים במיוחד, כאשר לא יימצא מועמד לתפקיד מסוים, ניתן יהיה לחרוג מנוהל זה באישור הקבינט.

6. הארכת מועד תיקוף הודעה על התפטרות לבעלי תפקידים

חבר קבינט, יו"ר ועדה נציבותית, או נשיא מועדון, המודיע על התפטרותו, הודעתו תיכנס לתוקף רק אחרי 72 שעות. עד תום מועד זה יוכל למשוך את הודעתו.

  

  

 

 

Go to top