• heb
  • arab
  • eng
  1. חבר ליונס ישאף לקדם חברות אמת כמטרה ולא כאמצעי ויפעל לאור הציווי התנ"כי "ואהבת לרעך כמוך".
  2. חבר ליונס יפעל לקדם את רוח ההתנדבות וימנע מכל תועלת אישית, כספית או אחרת הקשורה לפעילותו במועדון ובנציבות.
  3. חבר ליונס יישמר מדבר ביקורת ויהיה נדיב בדבר שבח. לא ילבין פני חבר ברבים – במלל, בכתב ו/או במייל.
  4. חבר ליונס ישמש דוגמא בהופעתו ובהתנהגותו וינהג באדיבות ובסובלנות כלפי כל אדם.
  5. חבר ליונס ימלא תפקידו באמונה וישאף להביא להצלחת פעילות המועדון והנציבות הארצית.
  6. חבר ליונס יבטא דעותיו, במסגרות הארגון השונות, ברוח חברית, הוגנת ומכובדת, לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.
  7. חבר ליונס יפעל כמיטב יכולתו לסייע להנהלת המועדון והארגון להוציא לפועל את תוכניות העבודה השנתיות.
  8. חבר ליונס ייטול חלק בפעילויות השונות של המועדון, הן החברתיות והן ההתנדבותיות.
Go to top