• heb
  • arab
  • eng

טקסים ופרוטוקולים בליונס

מאת נצל"ש שמשון זלביגר

הסופר הצרפתי אנטואן דה סנט אכזופרי אשר כתב את הספר "הנסיך הקטן" שם בפיו את השאלה הבאה: מה ההבדל בין יום חול ליום חג. והתשובה הייתה ללא הסוס ה "ט ק ס".

הטכס הוא כרטיס ביקור לארגון ולמועדון, הוא במה להשמעת דברים וברכות, שלהם אופי ערכי וחגיגי,ברמה שמעבר לדברי חולין יומיומיים וזאת בגלל האווירה המלווה את הטקסים אלו.

בכתבות הבאות נעמוד במקצת על סוגי הטקסים והפרוטוקול שהשתרשו בארץ ובעולם במשך השנים.

א.טקס חילופי נשיאים.

האירוע מתחלק לחמישה. חלקים עיקריים:

1. חלק זה יוקדש לסיכום השנה החולפת מפי הנשיא היוצא כולל ברכות והענקת תשורות ואותות.

2. טקס העברת המקבת-ההכתרה.

3. דבר הנשיא הנכנס.

4. ברכות על המוגמר מאורחי שולחן הנשיאות.

5. דברי ברכה מנציגי המועדונים ואחרים.

ב. התארגנות לטקס.

1. האחריות לתכנות וארגון טקס חילופי הנשיאים חלה על הנשיא הנכנס צוות ההנהלה המצומצמת וועדת אירועים.

2. יש לקבוע תאריך מקום ותכנית אומנותית עם אפשר.

3. יש למנות מנחה אשר יוביל את האירוע בלשון תקנית המעוררת כבוד,רצוי מנחה מנוסה מבין חברי המועדון.

4. לטקס יוזמנו אח"מים - ראש העיר או נציגיו ראשי הקהילה, הנציב המחוז, יו"ר נפה,נציגים מהנציבות,ונשיאי מועדונים או נציגיהם.

5. יש להוציא הזמנה מכובדת לאירוע.

ג.הכנת האולם.

1.  יש חשיבות גדולה לשולחן נשיאות, הזמנת אישים לעלות לבמה בשרשרת פוגמת בטקס, ולא מפנימה לקהל היושב באולם את חשיבותו.

2.  שולחן הנשיאות צריך להיות עם סמלי הליונס מפה מכובדת כוסות לשתיה,מים ,פרחים ויש להכין שלטים עם שמות חברי הנשיאות.

3. סדר היושבים מימין לשמאל : יו"ר האזור, נשיא יוצא, ראש העיר, נציב המחוז, נשיא נכנס והמנחה.

4. יש לדאוג לקישוטים אפשר להיעזר בציוד שיש בנציבות, חשוב שיהיה מעמד לדגל לאום, דגל ליונס ישראל, דגל המועדון עם יש ודגל הרשות המקומית.

5. יש לבדוק ציוד הגברה ומיקרופונים ולתאם עם התוכנית האומנותית.

ד.מהלך הטקס.

1. האח"מים שיוזמנו יתקבלו בכניסה בצורה ראויה ויופנו לשולחן השמור להם.

2. יש לפתוח בשעה שנקבעה מראש.

3. המנחה יפתח את הערב יברך את הנוכחים ולאחר מכן תאמר תפילת הליונס ע"י נציג המועדון.

4. המנחה יזמין את חברי הנשיאות לפי הסדר הבא:

נשיא המועדון היוצא, נשיא המועדון הנכנס, נציב המחוז, ראש העיר, יו"ר הנפה.

5. המנחה יספר על הליונס והמועדון.

6. דבר הנשיא היוצא דברי תודה וחלוקת תשורות.

7. אתנחתה מוזיקלית.

8. הצגת הנשיא הנכנס מספר אנקדוטות מחייו.

9. נאום העברת המקבת - ההכתרה.

10. הענקת סיכות, נציב לנשיא הנכנס, ראש העיר לנשיא היוצא.

11.דבר הנשיא הנכנס והענקת תשורה לנשיא היוצא מחברי המועדון.

12.חלוקת פרחים לבן/בת זוג של הנשיא הנכנס והיוצא.

אתנחתא מוזיקלית.

13. דברי ברכה משולחן הנשיאות. 1.יו"ר האזור, נציב המחוז, ראש העיר ונציג המשפחה.

14. הרמת כוסית לחיי מדינת ישראל, ליונס ישראל, המועדון המקומי והנשיא החדש.

15. ברכות מנציגי המועדונים והחלפת דגלים.

תם ונשלם הטקס

אפשר לסיים את הערב בשירה וריקודים

בברכה,

נצל"ש שמשון זלביגר

יו"ר ועדת טקסים ופרוטוקולים
Go to top