• heb
  • arab
  • eng

                          דמותו של חבר ליונס   

אנו מדמיינים לעצמינו  כי החבר בליונס הוא דמות מופתית אשר איתו אנו מבקשים  להזדהות ואלו מעלות:

הוא   מגשים ומכיר הלכה למעשה, ברעיון השרות הבלתי אנוכי לזולת, ומוכן לבוא

        לעזרת הנזקקים,לעזור לנכשלים ולסייע לנצרכים.

                      "ואהבת לרעך כמוך" - ושכר מצווה - מצווה".

הוא   מודע לענייני הציבור והכלל, במקום מגוריו ובארצו, ונכון ליטול חלק בקידומם.

                     "דאגת הפרט היא גם דאגת בכלל".

הוא   נאמן ומסור לעמו,לארצו,למשפחתו,לידידיו ולחבריו.

הוא   מאמין בערך מקצועו, באיכות השרות,שואף להצלחה,ודורש תמורה מוצדקת         בלבד,אינו נוהה אחרי הישגים ע"י ניצול מעמדו או ע"י  מהלכים מפוקפקים,ואינו בונה עסקיו ע"י הריסת עסקי הזולת - כי,     

               "אדם חייב להיות שלם עם עצמו ואמין בקהילתו".   

הוא   גורס ידידות אמת,כנה וטהורה,שאינה תלויה בדבר - כמטרה ולא כאמצעי -

        ומטפח קשרי ידידות עם חברי המועדון.

הוא   נאמן לערכי מוסר והמידות הטובות, ונוהג בכבוד, בסובלנות ובסבלנות כלפי

        זולתו.בעת ספק בהתנהגותו,יכבוש את יצרו וישפוט את עצמו לחומרה.

הוא   מקבל את מרות המועדון,מפגין משמעת עצמית לביצוע החלטות הנהלתו,

       מכיר בחיוניות ארגונו היעיל,רואה את עצמו שווה לחבריו ואינו מתנשא.

       תורם בכך לליכוד של המועדון,להרחבת פעילותו ולרוח חברות טובה.  

הוא   משתף עצמו בפעילות המועדון,מגלה יוזמה ,תורם מכישוריו, ומזמנו.

הוא   זהיר בדברי בקורת ונדיב בשבחים על מנת לבנות ולא להרוס.

הוא   ניכר בתכונותיו החיוביות ולכן נמצא ראוי להימנות עם חברי המועדון

        ולהגשים את האידיאלים הנעלים של ה"ליונס הבינלאומי".

 

שלכם ובשבילכם

נצל"ש שמשון זלביגר

יו"ר טקסים פרוטוקולים והסברה.

Go to top