• heb
  • arab
  • eng

 

 

קול   קורא

מובא בזאת לידיעת חברי ליונס ישראל כי הוקמה ועדה שנושא עיסוקה יהיה גיוס משאבים לליונס ישראל. (כספיים ושווי ערך כספי, כגון פרסום והכרה בארגון)(שמה יוחלף מהשם "ועדה לאיתור מקורות הכנסה לליונס ישראל לשמה הנ"ל.)

 יו"ר הועדה- עו"ד יצחק ברקוביץ היועץ המשפטי לנציבות.

מזכירת הוועדה- ורדה גוטמן

 חברי הוועדה: מרים קרופקין, ד"ר שושנה ניסים, , משה ראוך, נצל"ש אמנון אלתר, ד"ר אליאס אסחאק, ימי טרסי, שמחה שידלובסקי, דוד לניר.

אורחים קבועים בישיבות הועדה: נצל"ש ישראל נוחם, נצל"ש גרי רוט, נצל"ש עזרא שמיר.

מידענית הוועדה: תיעוד ומחקר וניהול ידע- אביבה צוונג

 תיאור עבודת הוועדה  

הוועדה תתכנס מדי כחודש. יוצגו רעיונות ויתקבלו החלטות אסטרטגיות ואופרטיביות אשר יובאו לידיעת הקבינט ובין היתר יופצו לכלל חברי הליונס. עבודת הוועדה והחלטותיה תהיינה שקופות.

הוועדה בראשות עו"ד יצחק ברקוביץ, תקים תת-ועדות לנושאים השונים, על כל תת ועדה יהיה אחראי אחד מחברי הוועדה ויחבור עם מספר אנשים נוסף לצורך ביצוע הרעיון.

חברי הוועדה קוראים לכל חברי הליונס להציע דרכים ורעיונות בנושא גיוס משאבים. הוועדה תדון בהם ותבדוק את אפשרות יישומם הלכה למעשה. את הרעיונות ו/או ההצעות יש לשלוח במייל למזכירת הוועדה, ורדה גוטמן nogavard@zahav.net.il

 כן קוראת הוועדה לחברים שיתנו דעתם ויצביעו גם על חברים, מכרים, עמיתים, בני משפחה שיכולים, מסוגלים, רוצים ויהיו מוכנים לתרום מזמנם, מידיעותיהם ומכישוריהם כדי להופיע בפני הוועדה, להדריך ו/או להציע הצעות לתנופת נושא חשוב זה.

               בברכה

          עו"ד יצחק ברקוביץ                                                      ורדה גוטמן
  יו"ר הועדה לגיוס משאבים                                 מזכירת הועדה לגיוס משאבים
                                                    ליונס ישראל

Go to top