• heb
  • arab
  • eng

 

הוועדה לאיתור משאבים לליונס ישראל יוצאת בקריאה ובקול  קורא לכל חברי ארגון הליונס, בני משפחותיהם, חבריהם ומכריהם - להצטרף כידידי הועדה לאיתור משאבים בעמותת ליונס ישראל, ולסייע לוועדה באיתור מקורות הכנסה ומשאבים לארגון. לאגרת זו מצורף תרשים מיפוי ארגוני של הוועדה, המפרט את תחומי פעולתן של מנהלות הועדה, המיועדות לטפל בהגדלת מקורות ההכנסה וסוגי המשאבים הנחוצים לפעילותה של העמותה למען הציבור.

אנו זקוקים ל"הון אנושי" שיעזור לוועדה ומנהלותיה להתקדם לקראת היעדים שלשמם פועלת הועדה.

אנו מבקשים  לבנות  תשתית לטווח ארוך שתשמש בסיס לגיוס תרומות  של כסף ומשאבים שווי-כסף לעמותה. כך למשל, בשיח העסקי המתנהל בעשור האחרון מדברים בכל התאגידים והחברות על  "אחריות חברתית", "אסטרטגיה קהילתית" ורבים מהחברות והתאגידים הגדולים  מאמצים עמותות המשקיעות מעצמן בחברה ובסביבה. תאגידים אלו תורמים כספים וכוח אדם מעובדיהם לטובת פעילויות אלו, ובכך גדל מספר העוסקים בפעילות עזרה לקהילה, גדל גם  מספר שעות ההתנדבות לקהילה, ומתוך הנראות המשופרת - גדלים הסיכויים לקבל תרומות מהארץ ומהעולם. הועדה סבורה שבכך תמנף תרומתו והשפעתו של הארגון על הסביבה.  אנו רוצים להגיע לעשרות וגם מאות חברות ותאגידים ואנשי עסקים מובילים במדינה באמצעות מי מחברי הארגון, ו/או מי מבני משפחותיהם או מכריהם ו/או חבריהם שיש להם קשר כלשהוא למי מאלו.

אנו זקוקים גם לאנשים בעלי רקע תעסוקתי במדיה, פרסום ויחסי ציבור, משאבי אנוש, מנהלי מערכות מידע, צוותי חדשנות בארגונים שונים, מנהלי אחריות תאגידית ושת"פ ארגונים, גייסי תרומות בארץ ובחו"ל, אירועי התרמה ארציים, מומחים לגיוס מימון המונים, מומחים לחנויות דיגיטליות, וכיו"ב בתחומים האחרים המפורטים בתרשים מיבנה מנהלות הועדה.

הוועדה בראשותו של עו"ד יצחק ברקוביץ, פונה לכלל חברי הארגון, בני משפחותיהם, מכריהם וחבריהם לעיין באמור ובתרשים מיבנה הוועדה. כל אחד/ת  אשר יש לו/ה ניסיון באחד התחומים הנ"ל ורוצה ויכול/ה לתת מזמנו/ה  ניסיונו/ה ויכולותיו/ה לקידום המטרה, מוזמן/ת לשלח את שמו/ה ותחום עיסוקו/ה או רקע תעסוקתי בעבר  למזכירת הועדה לאיתור משאבים: ורדה גוטמן מייל: nogavard@zahav.net.il

 בברכה

עו"ד יצחק ברקוביץ,

יו"ר הוועדה לאיתור משאבים, ליונס ישראל

Go to top