• heb
  • arab
  • eng
מועדון קריית אונו מסכם את הבדיקות במסגרת פרויקט עין עצלה, בשנת הפעילות 2016-2015:
נבדקו ילדים ב-40 גנים בקריית אונו  וב-12 גנים ביהוד .סה"כ 52 גנים.
נבדקו 954 ילדים בקרית אונו ו-277 ילדים ביהוד .סה"כ  1231 ילדים.
בקריית אונו נמצאו 88 ילדים שהופנו לבדיקה אצל רופה וביהוד 25 ילדים. סה"כ 112 ילדים המהווים  כ-  9.1% מכלל הנבדקים.
Go to top